I. Công văn gửi Thủ Tướng Chính Phủ

 

II. Công văn gửi Ủy ban Kiểm tra Trung Ương